Lat
Est
Fin
Eng
 
SuperAlko Latvia
Valka: 8:00-22:00
Ainazi: 8:00-22:00
Murati: 10:00-22:00

Informācija


SuperAlko ir Igaunij? liel?k? specializ?t? alkohola mazum- un vairumtirdzniec?bas veikalu ??de. Pie mums j?s varat izv?l?ties no vair?k nek? 3000 da??d?m v?na, alus un stipr? alkohola veidiem.

Kopš 2016. gada oktobra m?su veikals ir atv?rts ar? Latvij? – Valk? un no decembra - Aina?os(Ikla). 
Veikalos p?rdod da??du alkohola pre?u kl?stu, k? ar? tabakas preces un bezalkoholiskos dz?rienus.

Valkas SuperAlko veikalu atrad?siet Valgas/Valkas centr? (Rai?a iela 3, Valka).

Veikals ir vienk?rši atrodams–  Valkas/Valgas centr?, viet?, kur ir koncentr?ta tirdzniec?ba un uz??m?jdarb?ba.

Valkas veikals atrodas tieši Igaunijas/Latvijas robe?as zon? un ir akmens sviediena att?lum? no centra Selver, Rimi un citiem liel?kajiem tirdzniec?bas un apkalpošanas uz??mumiem.

Veikalu var ?rti apmekl?t ar? pils?tai cauri braucoši t?risti, jo veikals atrodas tieši blakus šosejai Tartu – R?ga un tiem, kas no R?gas brauc Tartu virzien?, tas ir ?s?kais ce?š.

AinaÂ?u veikalam nevar pabraukt gar?m,ja brauc virzien? R?ga - Tallina-R?ga. Veikals ir labi saskat?ms no Tallina- R?ga šosejas. Veikala adrese ir D?rza iela 1, kas atrodas tieši AinaÂ?u krustojum?. 

SuperAlko veikalos klientiem draudz?gi un izpal?dz?gi konsultanti J?s ar prieku gaid?s katru dienu:
(P–Sv) no plkst. 8-22.
Veikaliem ir plašas autost?vvietas, kas uz?ems gan vieglos automobi?us, gan autobusus.

Papildinform?ciju par ar m?su apkalpošanu saist?tajiem jaut?jumiem sa?emsiet zvanot:

 

SuPerAlko Ainazi

 

+371 24428544 (Aina?u veikals)

+371 24428489 (Veikalu vad?t?js)

+372 55567324 (purchasing manager)

+372 55511384 (sales manager)

 

E-pasta: superalko.ainazi@aldar.lv vai info@aldar.lv

 

 

SuPerAlko Valka

 

+37124428512 (Valka veikals)

+371 24428511 (Veikalu vaditajs)

+372 55567324 (purchasing manager)

+372 55511384 (sales manager)

 

E-pasta: superalko.valka@aldar.lv vai info@aldar.lv

 

SuPer Alko Murati/Veclaicene

+371 2442 8023 (Murati/Veclaicene veikals)

+372 5556 7520 (Veikalu vaditajs)

E-post: superalko.murati@aldar.lvinfo@aldar.lv

 

Laipni lūgti!

 

 

 SuperAlko Valka

 

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

 

 

 

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

SuPerAlko Valka

 

 

 SuperAlko Ainazi (Ikla)

 

SuperAlko Ainazi (Ikla)

SuperAlko Ainazi (Ikla)

SuperAlko Ainazi (Ikla)

SuperAlko Ainazi (Ikla)

 

 

 

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla

SuPerAlko Ikla