Personas datu pārvaldnieks un apstrādātājs tiešsaistes tirdzniecības vietnei www.superalko.lv (interneta veikals) ir SIA Aldar Latvia (reģistrācijas numurs 40203010130) juridiskā adrese Dārza iela 1, Ainaži, Limbažu novads LV-4035, Latvija, tālrunis: +371 2442 8544, e-pasts: info@aldar.lv.

 

Mēs glabājam personas datus ne ilgāk, kā to paredz normatīvie akti vai kas nepieciešams mūsu pakalpojumu izmantošanai un efektīvas klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

 

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI:

  • vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasts,
  • piegādes adrese, ja attiecināms,
  • bankas konta numurs.

KĀPĒC PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldīšanai un preču piegādei.

Piekrišana personas datu apstrādei ir nepieciešama pasūtījumu pārvaldīšanai; bez tās nevienu pasūtījumu nevar veikt.

Bankas konta numuru izmanto, lai veiktu klientam atmaksu.

Tādi personas dati kā vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un e-pasts, tiek apstrādāti, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāju IP adreses vai citi tiešsaistes identifikatori tiek apstrādāti kā informācijas sabiedrības pakalpojums un tīmekļa vietnes lietošanas statistikai.

Vietne izmanto sīkdatnes, lai veiktu pirkšanas sesiju, kā arī lietotāju statistikas apkopošanai. Preču iegāde ir iespējama tikai tad, ja iespējotas www.superalko.lv sīkdatnes..

JURIDISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izpildīt ar klientu noslēgto līgumu (Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskas saistības (piemēram, grāmatvedības uzskaite vai klientu strīdu risināšana) (Regulas 2016/679 / (Vispārīgā datu aizsardzības regula) preambulas 52. punkts, 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Personas dati tiek pārsūtīti interneta veikala klientu atbalsta personālam, lai pārvaldītu līguma izpildi un risinātu ar klientu visas iespējamās problēmas.

Ja preces tiek piegādātas ar kurjeru, tad klienta vārds un uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs tiek nodoti kurjeram.

Tā kā interneta veikala grāmatvedību veic šī pakalpojuma sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti par grāmatvedības operācijām atbildīgajam personālam.

Personas datus var nosūtīt IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes nodrošināšanai vai datu glabāšanai.

DROŠĪBA UN DATU PIEEJAMĪBA

Interneta veikala darbiniekiem ir piekļuve personas datiem, lai atrisinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar interneta veikala izmantošanu, un sniegtu klientu atbalstu.

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.

Personas dati tiek nosūtīti interneta veikala datu apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem) un apstrādāti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Datu apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, jānodrošina piemēroti aizsardzības pasākumi.

PIEEJAMĪBA PERSONAS DATIEM UN TO LABOŠANA

Reģistrētiem klientiem personas dati pieejami labošanai klienta kontā.

Iespēja labot personas datus tiek nodrošināta arī tad, ja ir saglabāta datu vēsture, kad nereģistrēts klients veic jaunu (atkārtotu) pasūtījumu. Personas datus (e-pasta adreses un tālruņa numura izmaiņas) var labot, nosūtot pieprasījumu uz klientu atbalsta e-pastu: info@aldar.lv, lai saņemtu tiešā mārketinga ziņojumus.

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalsta personālam e-pastā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību, kas notikusi pirms tās atsaukšanas. Iepirkšanos interneta veikalā nevar turpināt, ja tiek atsaukta piekrišana..

DATU SAGLABĀŠANA

Personas dati tiek dzēsti pēc klienta konta slēgšanas interneta veikalā, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai.

Pirkumiem, kas veikti bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Strīdu gadījumā par maksājumiem un patērētāju strīdiem personas dati tiek glabāti līdz prasījuma apmierināšanai vai līdz noilguma termiņa beigām (trīs gadi).

Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus no tā kalendārā gada beigām, kad veikts pirkums.

DATU IEROBEŽOŠANA UN DZĒŠANA

Lai dzēstu personas datus vai ierobežotu to apstādi, ir jāsazinās ar klientu atbalsta personālu pa e-pastu. Datu dzēšanas vai ierobežošanas pieprasījumi tiek apstrādāti viena mēneša laikā un tiek noteikts datu dzēšanas vai ierobežošanas laiks.

DATU PĀRNESAMĪBA

Pieprasījumi tiesībām uz datu pārnesamību, kas iesniegti e-pastā, tiek apstrādāti viena mēneša laikā. Klientu apkalpošanas personāls identificē personu un informē par personas datiem, kam piemērojama datu pārnesamība.

TIEŠĀ MĀRKETINGA ZIŅOJUMI

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir piekritis šādu ziņojumu saņemšanai. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, klientam jāsazinās ar klientu apkalpošanas personālu, nosūtot e-pastu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi, tostarp profilēšanu tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar tiešo mārketingu, neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz sākotnējo vai turpmāko apstrādi, jebkurā laikā par to paziņojot klientu atbalsta personālam e-pastā.

STRĪDU RISINĀŠANA

Strīdi par personas datu apstrādi sākotnēji tiek risināti, izmantojot klientu atbalsta personālu, nosūtot e-pastu uz info@aldar.lv.

Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt SIA Aldar Latvia ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā:

Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga

tālrunis: +371 67021704

fakss: +371 67021718

e-pasts: vdi@vdi.gov.lv